Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją w kraju i na świecie oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi właściwych organów administracji publicznej dot. zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, informujemy, że od dnia 12 października 2020 r. ograniczeniu uległy zasady funkcjonowania Kliniki w godzinach, w których w Klinice nieobecne są osoby uprawnione do świadczenia usług medycznych.

W godzinach, w których w Klinice nieobecne są osoby uprawnione do świadczenia usług medycznych, kontakt z Novą Kliniką (recepcją) możliwy jest wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo za pośrednictwem następujących danych:

  • tel.: +48 222 926 885 lub +48 222 926 886
  • e-mail:


Rejestratorki pracują zgodnie z harmonogramem:

Nova Klinika w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku będzie czynna według następującego harmonogramu.

  Poniedziałek: 8:00 - 19:00

  Wtorek: 10:00 - 19:00

  Środa: 8:00 - 19:00

  Czwartek: 10:00 - 19:00

  Piątek: 8:00 - 19:00

  Sobota: przychodnia nieczynna

  Niedziela: przychodnia nieczynnaW godzinach, w których w Klinice są świadczone usługi medyczne zgodnie z ustalonymi terminami poszczególnych świadczeń medycznych, kontakt z Kliniką (recepcją) możliwy jest również poprzez osobiste stawiennictwo w Klinice.

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o przestrzeganie ww. zasad oraz maksymalne ograniczenie osobistego stawiennictwa w Klinice w celu umówienia daty udzielenia konkretnego świadczenia medycznego, gdyż powyższe może nastąpić telefonicznie lub e-mailowo.
Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną dot. koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wieloma ograniczeniami i mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zalecające kontrakt telefoniczny Pacjenta z lekarzem (teleporady) informujemy, że Przychodnia podjęła, obowiązujące od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, decyzje o zmianach w dostarczaniu usług medycznych i funkcjonowaniu Przychodni.

Lekarze interniści i kardiolodzy udzielają świadczeń wyłącznie w postaci teleporady wyłącznie Pacjentom korzystającym dotychczas z usług Przychodni, którzy posiadają aktualną dokumentację medyczną prowadzoną przez Przychodnię i kontynuują leczenie w Przychodni. W przypadku konieczności skorzystania przez Pacjenta, nieposiadającego w Przychodni założonej karty pacjenta, ze świadczenia w postaci teleporady udzielanego przez lekarza internistę lub kardiologa, niezbędne jest dostarczenie dokumentacji medycznej i założenie karty Pacjenta. Dostarczenie dokumentacji medycznej i założenia karty Pacjenta winno nastąpić przed umówieniem terminu teleporady.

W celu uzyskania świadczenia od lekarza w postaci teleporady prosimy o pozostanie w domu i skontaktowanie się telefonicznie bezpośrednio z Przychodnią w celu ustalenia terminu teleporady.

Pozostali lekarze świadczący usługi medyczne z zakresu ginekologii, medycyny pracy, USG i inne udzielają świadczeń w postaci stacjonarnej i teleporady, z zastrzeżeniem, że świadczenie w postaci teleporady udzielane jest wyłącznie Pacjentowi posiadającemu dokumentację medyczną prowadzoną przez Przychodnię i kontynuującemu leczenie w Przychodni. W przypadku konieczności skorzystania przez Pacjenta, nieposiadającego w Przychodni założonej karty pacjenta, z świadczenia dot. ww. usług w postaci teleporady, niezbędne jest dostarczenie dokumentacji medycznej i założenie karty Pacjenta. Dostarczenie dokumentacji medycznej i założenia karty Pacjenta winno nastąpić przed umówieniem terminu teleporady.

W przypadku podjęcia przez Przychodnię wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta wskazującego na możliwość wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2 zalecane jest udzielenie świadczenia w postaci teleporady.

Podczas teleporady udzielana jest porada, istnieje możliwość wystawienia e-receptę lub e-zwolnienia lekarskiego do pracy lub zalecenia wizyty stacjonarnej, jeżeli będzie wymagał tego stan zdrowia Pacjenta. Pacjent jest informowany o sposobie realizacji ww. dokumentów. W przypadku konieczności wystawienia przez lekarza e-recepty podczas teleporady konieczne może być dostarczenie do Przychodni przez Pacjenta stosownej dokumentacji medycznej. Pacjent podczas teleporady może zgłosić konieczność uzyskania świadczenia w formie stacjonarnej.

Ze względu na zalecenia lekarza odnoście konieczności odbycia przez Pacjenta wizyty stacjonarnej lub ze względu na zgłoszenie przez Pacjenta takiej konieczności, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia terminu wizyty stacjonarnej. Prosimy o pozostanie w domu.

Podczas ustalania terminu teleporady Pacjent jest informowany, że lekarz udzielający świadczeń w postaci teleporady będzie kontaktował się telefonicznie z Pacjentem w ustalonym z Pacjentem przedziale czasowy. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem lekarz podejmuje próbę ponownego kontaktu telefonicznego w odstępie nie krótszym niż 5 minut w celu udzielenia porady. Lekarz przed udzieleniem teleporady potwierdza tożsamość Pacjenta. Teleporady udzielane są w warunkach gwarantujących poufność.

Pacjenci, którzy korzystają z usług stacjonarnie zobowiązani są do dostosowania się do zachowania zasad bezpieczeństwa i do procedur obowiązujących w Przychodni, tj. wypełnianą ankietę dot. stanu zdrowia oraz otrzymują środek do dezynfekcji rąk. Na prośbę Pacjenta udostępniane są maseczki i jednorazowe rękawiczki.

W Przychodni może jednocześnie znajdować nie więcej niż 3 pacjentów.

Prosimy o zachowanie odległości od recepcjonistów i innych osób wynoszącej min. 2 m.

Przychodnia preferuje płatność za usługi kartą.

Pacjenci, którzy korzystają z usług stacjonarnie proszeni są o przybycie nieco przed czasem, żeby nie zachodziła potrzeba długiego oczekiwania w poczekalni. Prosimy o punktualne, nie za wczesne, stawianie się na umówione wizyty, aby unikać niepotrzebnego, długotrwałego kontaktu z innymi osobami.

Prosimy, aby na wizyty stacjonarne stawiali się wyłącznie Pacjenci (bez osób towarzyszących), chyba że samodzielne stawienie się Pacjenta na umówioną wizytę stacjonarną jest niemożliwe ze względu m.in. na wiek Pacjenta.

Lekarze w gabinetach mają do dyspozycji termometr bezdotykowy, maseczki, rękawiczki, fartuchy oraz środek do dezynfekcji rąk. Przy kontakcie z Pacjentem lekarz może także założyć gogle, kombinezon.

Informujemy, że z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania Przychodnia wstrzymuje udzielanie świadczeń dot. laboratoryjnego badania krwi (punkt pobrań).

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną ze stanem epidemicznym Przychodnia informuje o możliwości zmiany ww. procedur.

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Przychodnią pod nr tel.: +48 22 2926 885.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pacjentów stale aktualizujemy informacje o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, które na bieżąco publikujemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do samodzielnego zapoznawania się z informacjami i wytycznymi dostępnymi na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do obecnej sytuacji w kraju i na świecie oraz obowiązujących przepisów prawa i wytycznych właściwych organów administracji publicznej dot. zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, rejestratorki podczas wykonywania czynności związanych z potwierdzaniem umówionych wizyt i/lub umawianiem wizyt zobowiązane są na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do przeprowadzenia telefonicznej wstępnej ankiety kwalifikacji pacjenta w kierunku oceny zagrożenia wystąpienia u pacjenta ryzyka zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus).

Każdy Pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38℃ wraz z kaszlem lub dusznością) w związku z kryteriami epidemiologicznymi powinien trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Wszelkie niezbędne informacje w ww. zakresie są udostępniane telefonicznie przez:

  • infolinię NFZ: 800 190 590 (czynna całą dobę),
  • stację sanitarno-epidemiologiczną w Warszawie: 22 310 79 36 lub 22 310 7904 (czynna w dni robocze w godz. 8:15-15:15).

Pacjent stawiający się do Przychodni z objawami charakterystycznymi dla wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) sprzyja rozprzestrzenianiu się ww. wirusa oraz naraża inne osoby na zarażenie się ww. wirusem.

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej kierowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i stosowanie się do wydawanych wytycznych w tym zakresie.

Klinika na bieżąco śledzi komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz podejmuje odpowiednie czynności w tym zakresie.